APISonar


com.xiaojinzi.base.util

> com > xiaojinzi > base > util
com APIs xiaojinzi APIs base APIs util APIs

com.xiaojinzi.base.util.PermissionsCallback

com.xiaojinzi.base.util.PermissionsUtil