APISonar


jetbrains.exodus.log.Log

> jetbrains > exodus > log > Log
jetbrains APIs exodus APIs log APIs Log APIs

jetbrains.exodus.log.Log.Log

jetbrains.exodus.log.Log.abortWrite

jetbrains.exodus.log.Log.beginWrite

jetbrains.exodus.log.Log.close

jetbrains.exodus.log.Log.endWrite

jetbrains.exodus.log.Log.flush

jetbrains.exodus.log.Log.forgetFiles

jetbrains.exodus.log.Log.getFileAddress

jetbrains.exodus.log.Log.getFileSize

jetbrains.exodus.log.Log.getHighAddress

jetbrains.exodus.log.Log.getNumberOfFiles

jetbrains.exodus.log.Log.getRandomAccessLoggableIterator

jetbrains.exodus.log.Log.getTip

jetbrains.exodus.log.Log.invalidateSharedCache

jetbrains.exodus.log.Log.read

jetbrains.exodus.log.Log.readNotNull

jetbrains.exodus.log.Log.removeFile

jetbrains.exodus.log.Log.setHighAddress

jetbrains.exodus.log.Log.write