APISonar


keywhiz.cli.configs.AddOrUpdateActionConfig.json

> keywhiz > cli > configs > AddOrUpdateActionConfig > json
keywhiz APIs cli APIs configs APIs AddOrUpdateActionConfig APIs json APIs

Example 1
private void partialUpdateSecret(String secretName, byte[] content,
   AddOrUpdateActionConfig config) {
  try {
   keywhizClient.updateSecret(secretName, config.description != null,
     config.getDescription(), content.length > 0, content, config.json != null,
     config.getMetadata(mapper), config.expiry != null, config.getExpiry());
   logger.info("partialUpdate secret '{}'.", secretName);
  } catch (IOException e) {
   throw Throwables.propagate(e);
  }
 }