APISonar


mesos

> mesos
mesos APIs

mesos.ExecutorDriver

mesos.FrameworkMessage

mesos.MesosExecutorDriver

mesos.MesosSchedulerDriver

mesos.SchedulerDriver

mesos.TaskDescription

mesos.TaskState

mesos.TaskStatus