APISonar


org.apache.nifi.toolkit.cli.api.ResultType.JSON

> org > apache > nifi > toolkit > cli > api > ResultType > JSON
org APIs apache APIs nifi APIs toolkit APIs cli APIs api APIs ResultType APIs JSON APIs

Example 1
public void write(final PrintStream output) throws IOException {
    if (resultType == ResultType.JSON) {
      writeJsonResult(output);
    } else {
      writeSimpleResult(output);
    }
  }