APISonar


org.apache.tika.TikaTest.XMLResult.xml

> org > apache > tika > TikaTest > XMLResult > xml
org APIs apache APIs tika APIs TikaTest APIs XMLResult APIs xml APIs

Example 1
public void testAutomaticAdditionOfAutoDetectParserIfForgotten() throws Exception {
    String needle = "When in the Course";
    //TIKA-2096
    TikaTest.XMLResult xmlResult = getXML("test_recursive_embedded.doc", new ParseContext());
    assertContains(needle, xmlResult.xml);

    ParseContext context = new ParseContext();
    context.set(Parser.class, new EmptyParser());
    xmlResult = getXML("test_recursive_embedded.doc", context);
    assertNotContained(needle, xmlResult.xml);
  }