APISonar


org.jboss.as.test.integration.management.Connector.HTTP

> org > jboss > as > test > integration > management > Connector > HTTP
org APIs jboss APIs as APIs test APIs integration APIs management APIs Connector APIs HTTP APIs

Example 1
public void testHttpConnector() throws Exception {

    addConnector(Connector.HTTP);

    // check that the connector is live
    String cURL = "http://" + url.getHost() + ":8181";
    String response = HttpRequest.get(cURL, 10, TimeUnit.SECONDS);
    assertTrue("Invalid response: " + response, response.indexOf("JBoss") >= 0);
    removeConnector(Connector.HTTP);
  }