APISonar


org.mockserver.model.Body.Type.XML

> org > mockserver > model > Body > Type > XML
org APIs mockserver APIs model APIs Body APIs Type APIs XML APIs

Example 1
public XmlBodyDTO(XmlBody xmlBody, Boolean not) {
    super(Body.Type.XML, not, xmlBody.getContentType());
    this.xml = xmlBody.getValue();
  }
Example 2
public void shouldReturnValuesSetInConstructor() {
    // when
    XmlBodyDTO xpathBody = new XmlBodyDTO(new XmlBody("some_body"));

    // then
    assertThat(xpathBody.getXml(), is("some_body"));
    assertThat(xpathBody.getType(), is(Body.Type.XML));
  }
Example 3
public void shouldBuildCorrectObject() {
    // when
    XmlBody xmlBody = new XmlBodyDTO(new XmlBody("some_body")).buildObject();

    // then
    assertThat(xmlBody.getValue(), is("some_body"));
    assertThat(xmlBody.getType(), is(Body.Type.XML));
  }