APISonar


org.springframework.mail

> org > springframework > mail
org APIs springframework APIs mail APIs

org.springframework.mail.MailMessage

org.springframework.mail.MailParseException

org.springframework.mail.MailPreparationException

org.springframework.mail.MailSendException

org.springframework.mail.MailSender

org.springframework.mail.SimpleMailMessage

org.springframework.mail.javamail